avatar

  • Trợ Lý

Posts Posts : 218
Vàng Vàng : 14466
G.tính G.tính : Nam
Đến từ Đến từ : Nhà
Tuổi Tuổi : 23
C.Việc C.Việc : Nhà
T.gia T.gia : 28/03/2013
Logo Logo :
ầu tiên bạn tìm đoạn này trong vewtopic
Code:
//]]>


vew ngang sửa thành
Code:
var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
function level(Posts,Coins,Thanked,From){
var o=(From);
var d=(Posts*10+Coins*5);
var a=(Posts*3/2);
var v=(Coins*3/2);
var p=(Thanked*4);
var e=(d/1500);
var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
var k=Math.floor(e+parseInt(1));
if(k<2){(k="Chẳng dùng gì sao mà cộng")};
if(k<3){(k="Thêm dc cái giáp cho đẹp thui")};
if(k<4){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Búa gỗ +100ATK")};
if(k<5){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Rừu Bổ củi +150ATK")};
if(k<6){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Côn điện +200ATK")};
if(k<7){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Dao bầu +250ATK")};
if(k<8){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Rừu ngọc +300ATK")};
if(k<9){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm sắt +350ATK")};
if(k<10){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm bạc +400ATK")};
if(k<11){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm vàng +450ATK")};
if(k<12){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm Khí +500ATK")};
if(k<13){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm Hải tặc +550ATK")};
if(k<14){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm Hero +600ATK")};
if(k<15){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm lửa +650ATK")};
if(k<16){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm sát thủ +700ATK")};
if(k<17){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm royal +750ATK")};
if(k<18){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm lửa xanh +800ATK")};
if(k<19){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Đao đồng +800ATK")};
if(k<20){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Đao bạc +800ATK")};
if(20[You must be registered and logged in to see this image.]Huyền Thoại +900ATK")&&(f="21")};
var g=Math.floor(e+parseInt(1));
if(g<2){(g="1 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<3){(g="2 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<4){(g="3 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<5){(g="4 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<6){(g="5 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<7){(g="6 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<8){(g="7 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<9){(g="8 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<10){(g="9 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<11){(g="10 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<12){(g="11 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<13){(g="12 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<14){(g="13 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<15){(g="14 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<16){(g="15 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<17){(g="16 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<18){(g="17 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<19){(g="18 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<20){(g="19 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<21){(g="20 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<22){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<23){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<24){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<25){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<26){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<27){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<28){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<29){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<30){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<31){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<32){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<33){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<34){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<35){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<36){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<37){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<38){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<39){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<40){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<41){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<42){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<43){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<44){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<45){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<46){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<47){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<48){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<49){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<50){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<51){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<52){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<50){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<54){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<55){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<56){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<57){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<58){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<59){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<60){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(60[You must be registered and logged in to see this image.]]")&&(f="99")};
var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
document.write('

[You must be registered and logged in to see this image.]'+g+'
Tài năng : ('+d+' / 25000)
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
Uy tín : ('+h+' / 8000)
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
Kinh nghiệm : '+f+'%
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]Phòng Thủ:'+a+'

[You must be registered and logged in to see this image.] Sức Mạnh: '+v+'

[You must be registered and logged in to see this image.] Phép Thuật: '+p+'


Bạn đang dùng vũ khí

'+k+'


')};
//]]>


vew dọc sửa thành
Code:
var code="Copyright LV By notme. Copyright LV PET by the_dav";
function level(Posts,Coins,Thanked,From){
var o=(From);
var d=(Posts*10+Coins*5);
var a=(Posts*3/2);
var v=(Coins*3/2);
var p=(Thanked*4);
var e=(d/1500);
var f=Math.floor((e-Math.floor(e))*100);
var k=Math.floor(e+parseInt(1));
if(k<2){(k="Chẳng dùng gì sao mà cộng")};
if(k<3){(k="Thêm dc cái giáp cho đẹp thui")};
if(k<4){(k="[You must be
registered and logged in to see this image.]Búa gỗ +100ATK")};
if(k<5){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Rừu Bổ củi +150ATK")};
if(k<6){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Côn điện +200ATK")};
if(k<7){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Dao bầu +250ATK")};
if(k<8){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Rừu ngọc +300ATK")};
if(k<9){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm sắt +350ATK")};
if(k<10){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm bạc +400ATK")};
if(k<11){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm vàng +450ATK")};
if(k<12){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm Khí +500ATK")};
if(k<13){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm Hải tặc +550ATK")};
if(k<14){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm Hero +600ATK")};
if(k<15){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm lửa +650ATK")};
if(k<16){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm sát thủ +700ATK")};
if(k<17){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm royal +750ATK")};
if(k<18){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]kiếm lửa xanh +800ATK")};
if(k<19){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Đao đồng +800ATK")};
if(k<20){(k="[You must be registered and logged in to see this image.]Đao bạc +800ATK")};
if(20[You must be registered and logged in to see this image.]Huyền Thoại +900ATK")&&(f="21")};
var g=Math.floor(e+parseInt(1));
if(g<2){(g="1 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<3){(g="2 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<4){(g="3 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<5){(g="4 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<6){(g="5 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<7){(g="6 [You must be registered and logged in to see this image.]")};
if(g<8){(g="7 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<9){(g="8 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<10){(g="9 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<11){(g="10 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<12){(g="11 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<13){(g="12 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<14){(g="13 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<15){(g="14 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<16){(g="15 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<17){(g="16 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<18){(g="17 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<19){(g="18 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<20){(g="19 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<21){(g="20 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<22){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<23){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<24){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<25){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<26){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<27){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<28){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<29){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<30){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<31){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<32){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<33){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<34){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<35){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<36){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<37){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<38){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<39){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<40){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<41){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<42){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<43){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<44){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<45){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<46){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<47){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<48){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<49){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<50){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<51){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<52){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<50){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<54){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<55){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<56){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<57){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<58){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<59){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(g<60){(g="21 [You must be registered and logged in to see this image.]]")};
if(60[You must be registered and logged in to see this image.]]")&&(f="99")};
var h=(Math.floor((Thanked*10)+(Posts*2)+(Coins*1)));if(h>8000){h=8000};if(d>25000){(d=25000)};
var i=(Math.floor((h/8000)*100)-2);
var j=(Math.floor((d/25000)*100)-2);
document.write('

[You must be registered and logged in to see this image.]'+g+'
Tài năng : ('+d+' / 25000)
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
Uy tín : ('+h+' / 8000)
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
Kinh nghiệm : '+f+'%
[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]Phòng Thủ:'+a+'

[You must be registered and logged in to see this image.] Sức Mạnh: '+v+'

[You must be registered and logged in to see this image.] Phép Thuật: '+p+'


Bạn đang dùng vũ khí

'+k+'


')};
//]]>


cho code sau vào vị trí cần hiện
Code:
level('{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',1);


tiếp theo cho code này vào cuối footer
Code:
avatar

  • Thành Viên Cấp 2

Posts Posts : 95
Vàng Vàng : 136
G.tính G.tính : Nam
Tuổi Tuổi : 19
T.gia T.gia : 29/03/2013
Logo Logo :
úp ngon quáXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết